Accés oficina

Si no recorda la seva contrasenya, pot sol·licitar noves dades d'accés.

Si no disposa d'accés i vol donar-se d'alta a l'oficina, ompli el següent formulari de registre.

Inici > GESTIONS I PREUS > Nou subministrament

Nou subministrament

En habitatges

En locals industrials, comercials i zones comunes

En provisionals d’obres

1.     En habitatges. 

 • Còpia del D.N.I. del titular si és persona física, o del C.I.F. si es tracta d’una empresa.

 • Si el titular és una empresa, còpia de l’escriptura de constitució i poders del representant.

 • Còpia de l’escriptura de propietat, o del contracte de lloguer.

 • Referència cadastral de l’immoble.

 • Còpia de la cèdula d’habitabilitat o qualificació definitiva HP (si és habitatge protegit).

 • Compte corrent  per domiciliar les factures.

 • Si és primera ocupació:

  • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT).

  • Document Justificatiu de la Declaració Responsable per a la Posada en Servei d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i/o Document Acreditatiu de la Inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació de Baixa Tensió.

 • Si és segona ocupació o recuperació de CUPS *:

  • Justificació del manteniment de les condicions de seguretat amb qualsevol dels següents documents, segons s’escaigui:

   • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE). Per instal·lacions de potència màxima admissible inferior a 20 kW i de legalització inicial amb Memòria Tècnica de Disseny.

   • Certificat d’Inspecció realitzat per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable i d’antiguitat inferior a 1 any.

(*) Aquesta condició es compleix després d’una resolució de contracte d’accés. La resolució de contracte d’accés es produeix a partir de retirar el comptador més de dos mesos, o immediatament quan voluntàriament es dona de baixa específicament per escrit.

2.     En locals industrials, comercials i zones comunes. 

 • Còpia del D.N.I. del titular si és persona física, o del C.I.F. si es tracta d’una empresa.

 • Si el titular és una empresa, còpia de l’escriptura de constitució i poders del representant.

 • Còpia de l’escriptura de propietat, o del contracte de lloguer.

 • Referència cadastral de l’immoble.

 • Compte corrent per domiciliar les factures.

 • Si és primera ocupació:

  • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT).

  • Document Justificatiu de la Declaració Responsable per a la Posada en Servei d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i/o Document Acreditatiu de la Inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació de Baixa Tensió.

 • Si és segona ocupació o recuperació de CUPS * :

  • Sense canvi d’ús i/o activitat.

   • Justificació del manteniment de les condicions de seguretat amb qualsevol dels següents documents, segons s’escaigui:

    • Certificat d’Inspecció Periòdica amb resultat “FAVORABLE” i d’una antiguitat inferior a 5 anys (10 anys per instal·lacions d’enllaç d’edificis). Per les instal·lacions sotmeses per reglament a inspecció periòdica.

    • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE). Per instal·lacions de potència màxima admissible inferior a 20 kW i de legalització inicial amb Memòria Tècnica de Disseny.

    • Certificat d’Inspecció realitzat per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable i d’antiguitat inferior a 1 any, per la resta d’instal·lacions.

  • Amb canvi d’ús i/o activitat.

   • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT).

   • Document Justificatiu de la Declaració Responsable per a la Posada en Servei d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i/o Document Acreditatiu de la Inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació de Baixa Tensió.

(*) Aquesta condició es compleix després d’una resolució de contracte d’accés. La resolució de contracte d’accés es produeix a partir de retirar el comptador més de dos mesos, o immediatament quan voluntàriament es dona de baixa específicament per escrit.

3.     En provisionals d’obres.

 • Còpia del D.N.I. del titular si és persona física, o del C.I.F. si es tracta d’una empresa.

 • Còpia de la llicència municipal d’obres.

 • Si el titular és una empresa, còpia de l’escriptura de constitució i poders del representant.

 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT).

 • Document Justificatiu de la Declaració Responsable per a la Posada en Servei d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i/o Document Acreditatiu de la Inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació de Baixa Tensió.

 • Certificat de compliment de distàncies reglamentàries d’obres o construccions a línies elèctriques.

 • Compte corrent per domiciliar les factures.

Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió. En tots els casos cal signar els corresponents contractes o sol·licituds i, quan correspongui, pagar els drets d’escomesa.