Accés oficina

Si no recorda la seva contrasenya, pot sol·licitar noves dades d'accés.

Si no disposa d'accés i vol donar-se d'alta a l'oficina, ompli el següent formulari de registre.

Inici > GESTIONS I PREUS > Canvi de potència

Canvi de potència

 • Per augment de potència contractada :

  • Si la potència resultant de l’augment és inferior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació no cal presentar cap documentació.

  • Si la potència resultant de l’augment és superior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació:

   • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT).

   • Document Justificatiu de la Declaració Responsable per a la Posada en Servei d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i/o Document Acreditatiu de la Inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació de Baixa Tensió.

  • Si la instal·lació és del tipus de legalització inicial per Memòria Tècnica de Dissenys, i la potència final resultant no supera en més d’un 50% la càrrega mínima regulada segons el tipus de local considerat:

   • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE)

 • Per disminució de potència contractada:

  • Si la reducció de potència NO suposa modificacions en la instal·lació, NO cal aportar cap document justificatiu.

  • Si la disminució SI exigeix fer modificacions a la instal·lació:

   • Justificació del manteniment de les condicions de seguretat amb qualsevol dels següents documents, segons s’escaigui:

    • Certificat d’Inspecció Periòdica amb resultat “FAVORABLE” i d’una antiguitat inferior a 5 anys (10 anys per instal·lacions d’enllaç d’edificis). Per les instal·lacions sotmeses per reglament a inspecció periòdica.

    • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE). Per instal·lacions de potència màxima admissible inferior a 20 kW i de legalització inicial amb Memòria Tècnica de Disseny.

    • Certificat d’Inspecció realitzat per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable i d’antiguitat inferior a 1 any, per la resta d’instal·lacions.

Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió. En tots els casos cal signar els corresponents contractes o sol·licituds i, quan correspongui, pagar els drets d’escomesa.