Accés oficina

Si no recorda la seva contrasenya, pot sol·licitar noves dades d'accés.

Si no disposa d'accés i vol donar-se d'alta a l'oficina, ompli el següent formulari de registre.

Inici > GESTIONS I PREUS > Canvi de nom

Canvi de nom

 • Còpia del D.N.I. del nou titular si és persona física, o del C.I.F. si es tracta d’una empresa.

 • Si el titular és una empresa, còpia de l’escriptura de constitució i poders del representant.

 • El canvi es podrà realitzar sempre que s'estigui al corrent de pagament, i que s’aporti un títol just que acrediti la titularitat (escriptura de propietat o contracte de lloguer). També quan existeixi un acord de traspàs signat pel titular anterior i el nou. I, en cas de defunció, quan s’acrediti el dret de subrogació.

 • Si el contracte té una antiguitat superior a 20 anys:

  • Justificació del manteniment de les condicions de seguretat amb qualsevol dels següents documents, segons s’escaigui:

   • Certificat d’Inspecció Periòdica amb resultat “FAVORABLE” i d’una antiguitat inferior a 5 anys (10 anys per instal·lacions d’enllaç d’edificis). Per les instal·lacions sotmeses per reglament a inspecció periòdica.

   • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE). Per instal·lacions de potència màxima admissible inferior a 20 kW i de legalització inicial amb Memòria Tècnica de Disseny.

   • Certificat d’Inspecció realitzat per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable i d’antiguitat inferior a 1 any.

 • Si el contracte té una antiguitat inferior o igual a 20 anys, no cal fer cap justificació sobre les condicions de seguretat de la instal·lació.

 • Si el canvi de nom va associat a un canvi d’ús i/o activitat:

  • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT).

  • Document Justificatiu de la Declaració Responsable per a la Posada en Servei d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i/o Document Acreditatiu de la Inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació de Baixa Tensió.

Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió. En tots els casos cal signar els corresponents contractes o sol·licituds i, quan correspongui, pagar els drets d’escomesa.